Regulamin korzystania z serwisu NovaTour.pl

1. Postanowienia ogólne

2. Korzystanie z serwisu

3. Zasady zamawiania imprezy

a) Proces rezerwacji

4. Metody płatności

5. Reklamacje

6. Usługi dodatkowe

7. Ochrona danych osobowych

8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stosuje się do realizacji świadczeń i usług w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej lub innych usługach turystycznych na rzecz klienta, dokonującego zamówienia oferty dostępnej w serwisie novatour.pl   Nova Tour s.c. z siedzibą Grabie

87, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP:   Regon: 389916097; działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki jako agent turystyczny, zgodnie z art. 758 i następnymi ustawy z dnia 23.04.1964 r. oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatorów turystyki lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych. 

Prezentowane w serwisie oferty dostarczane są przez Organizatorów Turystycznych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do organizacji wypoczynku zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym posiadają m.in. wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, gwarancję ubezpieczenia OC oraz w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży konieczność zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty zgodnie z przepisami regulującymi organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 – tekst jednolity) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)

 

2. Korzystanie z serwisu

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Nova Tour s.c. za pośrednictwem Serwisu novatour.pl. 

Korzystając z usług świadczonych przez Nova Tour s.c. za pośrednictwem Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Nova Tour s.c. dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej w formularzu zgłoszeniowym oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.

Korzystanie z usług świadczonych w serwisie novatour.pl przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, musi posiadać ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

Korzystanie z serwisu od strony zamawiającego (klienta) jest darmowe w zakresie: przeglądania ofert prezentowanych na portalu novatour.pl , zapisu do newslettera, rejestracji konta w serwisie, porady telefonicznej lub w formie pisemnej przesyłanej na adres mailowy portalu, dokonania zamówienia wstępnego imprezy prezentowanej w serwisie.

Wypełnienie formularza zamówienia imprezy turystycznej lub innej usługi turystycznej prezentowanej na stronie serwisu pozostaje niezobowiązujące do momentu dopełnienia formalności przez Klienta, w tym w szczególności uiszczenia opłaty w terminie i wysokości określonej w umowie.

Opublikowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Serwis novatour.pl nie jest w pełni on-line, co oznacza, że prezentowane na stronach opisy oraz ceny mogą nie być na bieżąco aktualizowane. Ostateczne i obowiązujące obie strony warunki oraz potwierdzenie dostępności miejsc, zostaną przesłane po wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta i określone zostaną na umowie wraz z opisem oferty, który stanowi integralną część umowy.

3. Zasady zamawiania imprezy

Klient dokonuje rezerwacji  wybranej przez siebie imprezy, a prezentowanej na portalu www.novatour.pl , poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który dostępny jest przy każdej ofercie w serwisie.

Aby formularz został poprawnie wypełniony należy uzupełnić pola obowiązkowe, a następnie kliknąć przycisk „zamawiam”. W kolejnym kroku powinien pojawić się numer rezerwacji, a w przypadku braku tej informacji prosimy o ponowne sprawdzenie czy wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione. Brak właściwego wypełnienia formularza może skutkować nie dokonaniem zamówienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą zostało złożone zamówienie wstępne, a także danych osób wskazanych w zamówieniu wstępnym oraz danych osób objętych rezerwacją imprezy turystycznej lub umowy o usługę turystyczną z danymi tych osób
w paszporcie lub w dowodzie osobistym – w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej. Za podanie nieprawdziwych informacji, a w szczególności danych osobowych uczestników wyjazdu, które skutkować mogą niemożnością prawidłowego zrealizowania świadczeń określonych w umowie, Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

Na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mailowy Klienta zostanie przesłana informacja dotycząca wstępnej rezerwacji w wariantach:

– Potwierdzenie przyjęcia wstępnego zamówienia wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz wskazanym w umowie terminem i kwotą płatności. Tym samym następuje blokada miejsc na wybranej imprezie turystycznej lub innej usłudze turystycznej zgodnie z danymi osobowymi podanymi w formularzu zamówienia na ok. 48h.

– Odmowa przyjęcia zamówienia wstępnego z określeniem powodu oraz przesłanie propozycji alternatywnych.

3. a) Proces rezerwacji

  • Wypełnienie formularza zamówienie wybranej oferty
  • Przesłanie dokumentów rezerwacyjnych na wskazany adres e-mail
  • Opłacenie zamówienia i odesłanie wymaganych dokumentów
  • Zatwierdzenie rezerwacji

4. Metody płatności

Płatności za usługę określoną w umowie-zgłoszenie, którą Klient otrzyma po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, dokonuje się za pośrednictwem przelewu bankowego/internetowego na wskazany numer rachunku, który określony zostanie w umowie.

5. Reklamacje

a) Jakość obsługi Nova Tour s.c. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w procesie rezerwacji Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać

na adres mailowy biura lub pocztą tradycyjną na adres Grabie 87, 32-002 Węgrzce Wielkie. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.

b) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy o imprezę turystyczną lub inną usługę turystyczną. W przypadku niezadowolenia z

wykonania umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej, która rozpatrzona zostanie w terminie określonym zgodnie z zapisem w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcę usługi turystycznej.

6. Usługi dodatkowe

W przypadku gdy do umowy możliwe jest dodanie innych usług takich jak np. ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, wycieczki fakultatywne, itp., w opisie oferty zostanie zawarta odpowiednia informacja. Zaznaczenie takiej opcji dodatkowej w formularzu zamówienia skutkować będzie doliczeniem świadczenia do umowy i ceny ogólnej zgodnie z określoną kwotą przy usłudze dodatkowej.

7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta i przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług serwisu, a także danych osobowych podanych przez Klienta na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Nova Tour s.c. z siedzibą Grabie 87, 32-002 Węgrzce Wielkie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). W związku z zawarciem i realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem danych osobowych zostanie Organizator turystyki, z którym zawarto umowę. Nova Tour s.c. staje się wówczas podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu organizatora turystyki. Niezależnie od powyższego Nova Tour s.c. jest administratorem danych osobowych niezbędnych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Dane podane przez Klienta przetwarzane są również w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za pośrednictwem Novatour.pl umów o udział w imprezie turystycznej, z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych może się wiązać też ochrona praw Nova Tour s.c. i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Klienci mają prawo realizacji

wszystkich uprawnień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd
powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa. Korzystając z usług świadczonych przez Nova Tour s.c. Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.